Impact factor (WEB OF SCIENCE - Clarivate)

2 year: 7.2 | 5 year: 6.6

Viewpoints

Makoto Yoshida et al.

Makoto Yoshida1, 2, Toyoaki Sawano3, 4, 5, Yuki Senoo1, Akihiko Ozaki1, 6, Yoshitaka Nishikawa7, Tianchen Zhao4, Hiroaki Saito4, 8, Yuzo Shimazu4, 9, Saori Nonaka5, Yuji Moto5, Chika Yamamoto10, Masaharu Tsubokura4, 5