Impact factor (WEB OF SCIENCE - Clarivate)

2 year: 7.664 | 5 year: 7.127

2022

Jakob Manthey et al.

Jakob Manthey1,2,3, Sinclair Carr2,4, Peter Anderson5,6, Natalia Bautista7, Fleur Braddick8, Amy O’Donnell6, Eva Jané-Llopis5,9,10, Hugo López-Pelayo8,11,12, Perla Medina7, Juliana Mejía-Trujillo13, Augusto Pérez-Gómez13, Marina Piazza14, Jürgen Rehm1,2,10,15-19, Adriana Solovei5, Guillermina Natera Rey7, Hein de Vries5, Bernd Schulte2

| J Glob Health 2022;12:05002

Huihui Huangfu et al.

Huihui Huangfu1,2, Zhifan Zhang1,2, Qinwen Yu1,2, Qingyu Zhou1,2, Peiwu Shi2,3, Qunhong Shen2,4, Zhaoyang Zhang2,5, Zheng Chen2,6, Chuan Pu2,7, Lingzhong Xu2,8, Zhi Hu2,9, Anning Ma2,10, Zhaohui Gong2,11, Tianqiang Xu2,12, Panshi Wang2,13, Hua Wang2,14, Chao Hao2,15, Chengyue Li1,2, Mo Hao1,2

| J Glob Health 2022;12:11002