Impact factor (WEB OF SCIENCE - Clarivate)

2 year: 7.2 | 5 year: 6.6

2023

Erfan Ayubi et al.

Erfan Ayubi1, Salman Khazaei2, Shiva Borzouei3, Ali Reza Soltanian4, Samereh Ghelichkhani5, Fatemeh Karbin6, Yuxiang Yan7, Manshu Song8, Cuihong Tian9,12, Wei Zhang10, Jing Sun11*, Wei Wang7,8,9,12*; Global Health Epidemiology Research Group (GHERG); Global Suboptimal Health Consortium (GSHC)

| J Glob Health 2023;13:04162